Hvordan ville Sverige-Norge vært, om vi fortsatt var i union

Hva hvis unionen mellom Norge og Sverige aldri var blitt oppløst? Det kan være vanskelig å tenke seg i dag hvordan en eventuell union ville utviklet seg mellom de to landene, og det er heller ikke mulig å si hvorvidt de utviklinger vi har sett på begge sider ville ha vært de samme som det vi har i dag. For å gjøre et tankeeksperiment kan man sammenligne hvordan de to landene fungerer og organiseres i dag, og hva som eventuelt ville vært annerledes for oss nordmenn dersom Sverige fortsatt stod som høyeste makt.

Delt oljesuksess

Det første man nok tenker på er det faktum at Norge har petroleumsutvinning, mens Sverige ikke har det. Dette har hatt stor innvirkning på måten de to landene har utviklet seg de siste 50-60 årene, og ville hatt tilsvarende stor innvirkning på en union. Det norske oljefondet er per i dag omtrent like stort som den svenske statsgjelden, noe som betyr at de norske oljepengene mest sannsynlig ville gått med på svensk side. Dette kunne så naturligvis fått store konsekvenser for velferdsnivået i Norge.

Bedre velferd?

Det er dog slik at Sverige i dag faktisk er bedre enn Norge på mange velferdsområder, det til tross for at de ikke har den store inntektskilden fra oljen. Ett eksempel på dette er at den svenske stat dekker en god del av utgiftene til tannlege, mens på den norske siden er det kun utvalgte tannbehandlinger som dekkes. Et annet eksempel på forskjellene i velferden er barnehagedekning. Der hvor svenske barn er garantert en barnehageplass må norske barn ofte vente lengre. I tillegg er barnehageplassene billigere i Sverige, og dette er områder hvor en union kunne ha vært fordelaktig for Norge og nordmenn. Et uttrykk for levestandard som mange kanskje ikke tenker på er levealder. Svenskene har riktignok ikke svært mye lengre levealder enn nordmenn, men det er en liten forskjell. Det er heller ikke mulig å si hvorvidt den norske levealderen ville vært lengre dersom Norge fortsatt var i union med Sverige.

EU-medlemskap og innvirkning på norske markeder

Et annet viktig tema for spørsmålet om dagliglivet i en eventuell union er EU-medlemskap. Sverige er medlem i EU, og har derfor både større innvirkningskraft i en del europeiske spørsmål, men også flere lover og regler de må følge til punkt og prikke. Muligens ville en union ha stoppet det svenske EU-medlemskapet, men det er også en sjanse for at Norge ville blitt EU-medlemmer mot sin vilje. Dette ville fått stor innvirkning på norsk landbruk, men også på regler for import og eksport. I tillegg kunne det fått innvirkning på en del priser for vanlige forbrukere. Ett eksempel på dette er bilpriser. Sverige har i dag mye billigere biler enn hva Norge har, og dette er et område som kunne vært gunstig for nordmenn.

Er Sverige egentlig billigere?

Mat og en del andre forbrukervarer er også billigere i Sverige, men det er viktig å huske på at lønnsnivået også er lavere og at landet har høyere arbeidsledighet. Faktisk bruker svensker en større prosentvis andel av sin lønn på mat enn det nordmenn gjør. Det samme er sant for boligutgifter. De konkrete prisene er igjen lavere, men fortsatt vil svensker bruke en større andel av lønna på bolig enn hva nordmenn vil.

Det er med andre ord mange forskjeller mellom dagens Norge og Sverige, og det kan være vanskelig å si hvorvidt en union ville plassert landene et sted mellom der de er i dag, eller om unionen ville hatt noen områder med norske forhold og andre mer i retning av dagens svenske forhold.


Privacy Policy